Кюн Лизинг България - лизинг лексикон
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Лизинг лексикон

Лексикон

-Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска по всеки един проект. Предлаганите лизингови схеми са с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR + лихвена надбавка в зависимост от степента на риска. Лихвата се начислява върху стойността на остатъчната главница.

-Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR е лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския междубанков пазар, за депозити в евро. Лизинговите схеми, предлагани от нас, се актуализират на всеки 90 дни, съобразно действащия тримесечен EURIBOR.

- В каква валута може да бъде лизинговото финансиране?

Валутата на финансиране е евро, като по изключение финансираме и сделки в щатски долари.
Задължително ли е валутата на финансирането да съвпада с валутата, в която се заплаща оборудването?
Не, напълно възможно е финансирането да е в евро, а плащанията към доставчиците да са в друга валута (например долари, британски лири, шведски крони и т.н.).

- Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

Първоначалната вноска е от 15% до 50% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

-Ако лизингополучателят е заплатил аванс от 20-30% на доставчика, може ли авансът да бъде признат като първоначална вноска?

Първоначалната вноска трябва да се заплати по сметка и ние не можем да признаем като такава аванс към доставчика. Стандартната процедура, която прилагаме в такива случаи, е доставчикът да върне аванса на Лизингополучателя и той да заплати първоначалната вноска към нас.

-Изисквате ли допълнителни обезпечения?

Ние считаме първоначалната вноска за достатъчен ангажимент от страна на клиента. Обикновено не изискваме допълнителни обезпечения по сделката, като изключение правят някои редки случаи, когато изискваме особен залог на части от производствени линии, собственост на Лизингополучателя, които са технологично обвързани с отдаденото под лизинг оборудване и го допълват по начин, който би позволил евентуална вторична реализация на цялата линия (примери: система за автоматично управление на линия и самата линия, инструментална екипировка и линията, която тя доокомплектова).

-Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на договорите за лизинг на машини и съоръжения, офис оборудване, транспортни средства и леки автомобили е 4 години с възможност за увеличаване на срока до 5 години, за недвижими имоти - 15 години.

- Изискваме ли финансово обвързване от собствениците на фирмата - лизингополучател?

В общия случай изискваме собствениците на фирмата - лизингополучател да подпишат договора за лизинг като солидарни длъжници, които са солидарно отговорни за изпълнението на лизинговия договор..

-Какъв е начинът на изплащане на оборудването?

Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата (равни месечни вноски по главницата) и месечната лихва върху остатъчната главница. За леки автомобили и транспортни средства предлагаме и възможност за избор на схема с равни лизингови вноски (увеличаващи се плащания по главницата).

-Заплащат ли клиентите комисионна по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?

Клиентите ни заплащат комисионна по обслужване на сделката в размер от 1% от финансираната стойност до 1.5% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него. Комисионната е еднократна и се заплаща изцяло при подписване на лизинговия договор.

-Защо не финансираме новостартиращи проекти без солидна финансова подкрепа?

Практиката показва, че при липса на опит в даден бизнес, ако зад един проект не стоят финансово солидни акционери с устойчив и жизненоспособен бизнес, вероятността от неблагоприятно развитие на проекта и изпадане в просрочие надхвърля 75%. Отказвайки силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

-Кой финансира ДДС при закупуване на актива, предмет на лизинговия договор?

(За доставчици) Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

-Кой финансира ДДС при закупуване на актива, предмет на лизинговия договор?

Ние финансираме заплащането на ДДС при внос и закупуване на активи. Клиентът плаща ДДС при погасяване на лизинговите вноски към нас.

-Кой плаща застраховката и какво включва тя?

Застраховането се организира от Акорт - Застрахователен брокер, а плащането се извършва от Лизингополучателя. Ние изискваме имуществена застраховка на оборудването (КАСКО за превозните средства), включваща покритието на рисковете пожар и природни бедствия, както и кражба.

-Застраховаме ли финансовия риск?

Не, ние изискваме единствено имуществена застраховка на оборудването, (КАСКО за превозните средства), което прави нашите лизингови условия по-изгодни за клиентите.

-Каква е политиката ни в случай на системни просрочия при плащането на лизинговите вноски?

Ние не толерираме системни и продължителни забавяния на вноските по лизингови сделки. Най-тежките мерки, които можем да предприемем, са: блокиране/изземване на оборудването/транспортното средство, прекратяване на лизинговия договор и събиране на просрочените вземания по съдебен ред.

-Може ли активът да бъде изплатен предсрочно?

Да, ние предоставяме възможност за предварително изкупуване на актива, предмет на лизинговия договор, преди изтичането на срока на договора. За целта Лизингополучателят следва писмено да ни уведоми най-малко 1 календарен месец преди желаната дата за предварително изкупуване. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и компенсаторна такса съгласно общите условия, определена като процент от главницата, която се предплаща.

-При лизинг на леки автомобили, в какъв срок след подписване на лизинговия договор автомобилът се предава на Лизингополучателя?

Ние подписваме договор за покупко-продажба с доставчика на избрания от Лизингополучателя автомобил и извършва плащане не по-късно от 1 работен ден след получаване на комисионата и първоначалната вноска, дължима съгласно договора за лизинг. Ние изискваме от доставчика необходимата за регистрацията на автомобила документация (фактура и митническа декларация), като след получаването й се заплащат съответните данъци и такси и се регистрира автомобила в КАТ. След инсталиране на система за активно маркиране (ако Лизингополучателят е пожелал такава), автомобила се предава на клиента. Срокът от получаване на комплектна документация от доставчика до предаване на автомобила на клиента не надхвърля 5 работни дни.

-Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг

Процедурата по кандидатстване за лизинг е опростена и гъвкава. Необходимо е да знаете точно от какви активи имате нужда и да подготвите изискваните документи и справки.

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg