Кюн Лизинг България - заявка за лизинг
 
 
 
 
 
 
 
English
German
German
Hungarian
Romanian
Яхти
Транспорт
Техника и механизация
Оборудване
Оказион
Заявка за лизинг

Заявка за лизинг

-ЗАЯВКА ЗА ЛИЗИНГ

 

Обект на лизинг*:
Означение на обекта*:
Месец и година на производство*:
Цена (вкл. ДДС):
Доставчик*:
Лице за контакт*:
Фирма*:
Дейност:
Улица, №:
Страна:
Пощенски код, град:
Телефон*:
Факс:
E-mail*:
Кратко съобщение:
Код за проверка (на латиница)*:   Код за проверка
                                       

 

- НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Оферта за лизинговия обект от доставчика, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и условия на доставка.

2. Коректно попълнен формуляр "Информация за клиента".

3. За да кандидатства фирмата задължително следва да е пререгистрирана в новия ТР при Агенция по вписванията.

4. Копия от документи за самоличност на представляващите фирмата.

5. Заверени Счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи - за изминалия период от настоящата година и за последните две години.

6. Разбивка на вземанията и задълженията по клиенти/ доставчици, по суми и срокове за издължаване - към момента на подаване на искането за лизинг.

 

Лизинг

Създадено от OnlineMarketing.bg